קואליציה: תכלית והירוקים

טוביה ארז נציג הכפר בועדה לתכנון ובניה, חופש הצבעה בנושאים ירוקים, 200 אש"ח להצללת רחובות שינוי תב"ע ועידוד עסקים בבתים * "דרך ערך": פוליטיקה קטנה


 

להלן ההסכם הקואליציוני שנחתם לפני מספר ימים בין אייל שמואלי (ראש מועצת כפר ורדים, סיעת “תכלית”) ובין יואב ניצב (יו”ר סיעת “כפר ורדים ירוק”).

על-פי הסכם, בקואליציה 5 חברי מועצה: שמואלי, קרן דרוקמן אדיב, איתן היימן, דלית אינהורן (“תכלית”) וניצב (“הירוקים”).

במועצה עוד 4 חברים (“דרך ערך” לפי שעה לא בקואליציה): ניר שילה, גילי קרפילובסקי, שי זלצר ומריסה שפר.

ראו בסיום הידיעה התייחסות נפרדת של שמואלי להסכם.

וכן התייחסות של סיעת “דרך ערך” וניר שילה.

**

 

כפרניק IMG_20230327_205858-scaled קואליציה: תכלית והירוקים
מימין: יואב ניצב, איתן היימן, עדי הרטל ואייל שמואלי. ארכיון

 

להלן ההסכם במלואו:

 

הסכם קואליציוני

שנערך ונחתם בכפר-ורדים ביום 09 בחודש מרץ שנת 2024

 

בין:                   סיעת “תכלית”

                        בראשות מר דוד אייל שמואלי

                        ראש המועצה המקומית כפר ורדים

(להלן: “אייל”) – מצד אחד

לבין:                 סיעת “כפר ורדים ירוק”

                        בראשות מר יואב ניצב

                        ראש הסיעה וחבר המועצה המקומית כפר ורדים

(להלן: “יואב”) – מצד שני

 

הואיל:    ואייל זכה ונבחר לתפקד ראש המועצה המקומית כפר ורדים בבחירות שנתקיימו ביום 27.02.2024;

והואיל:   ואייל מעוניין להקים קואליציה שבה סיעת כפר ורדים ירוק תשמש שותפה מרכזית, כל זאת מתוך ראיה כללית של טובת תושבי כפר ורדים (להלן: “היישוב” או “כפר ורדים”) ורווחתם העומדת לעיניו;

והואיל:   וסיעת כפר ורדים ירוק, אשר טובת היישוב עומדת לנגד עיניה אף היא, מעוניינת להיות שותפה בקואליציה אשר תוקם על ידי ראש המועצה אייל, הכל בהתאם לתנאים והוראות כפי שיפורטו בהסכם זה;

והואיל:   ובכוונת הצדדים לפעול מתוך רצון כן ואמיתי להביא לידי ביטוי ככל האפשר את השקפותיהן ומצעיהן של הסיעות השותפות להסכם זה, כל זאת תוך הקפדה על ניהול כספי תקין ובהתאם ליכולתה התקציבית של המועצה, תוך שיתוף פעולה והרמוניה מלאה לטובת ניהול וקידום כפר ורדים החל ממועד חתימת חוזה זה ע”י הצדדים;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 1. מבוא ונספחים

1.1.      המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2.      כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות הצדדים בלבד ולא תשמשנה בשום מקרה לפרשנות ההסכם ו/או תנאיו.

 

 1. שותפות בקואליציה

2.1.      סיעת כפר ורדים ירוק תהיה שותפה בקואליציה אשר תוקם על ידי סיעת תכלית בראשות אייל. כל שינוי בהרכב הקואליציה יחייב הסכמה בכתב בין שני הצדדים.

2.2.      סיעת כפר ורדים ירוק תפעל יחד עם ראש המועצה אייל כחלק מהנהלת המועצה מתוך מטרה לסייע לקדם את ענייני הציבור.

2.3.      הצדדים יפעלו במסגרת הקואליציה לניהול היישוב על בסיס מנהלי וציבורי תקין, טוהר המידות, שקיפות ובחירה ומינוי של אנשים מתאימים לתפקידים ציבוריים.

2.4.      שיתוף הפעולה בין הצדדים יחל כאמור ממועד חתימת הצדדים על הסכם זה, ויימשך כל עוד לא יפר או יודיע מי מהצדדים לצד האחר את בטלותו של הסכם זה.

2.5.      מוסכם על הצדדים כי החלטות הנהלת המועצה, שיתקבלו ברוב קולות, יחייבו את חברי הקואליציה בהצבעות המועצה, למעט נושאים “ירוקים” בהם תהיה לסיעת כפר ורדים ירוק זכות סירוב ו/או הימנעות.

2.6.      הצדדים מבקשים לקיים שיח ודיאלוג הוגן אשר מבוסס על אמון מלא, גילוי נאות וכיבוד הדדי הן של התחייבויות הסכם זה ככתבן וכלשונן והן בהתאם לרוח הדברים.

2.7.      אין ולא תהיינה הסכמות סמויות, נסתרות בין הצדדים וההסכמות הנוכחיות מקבלות ביטוי מתאים בהסכם זה וכל הסכמה הדדית נוספת, ככל ותעלה, הרי שזו תועלה על הכתב ותקבל ביטוי וגילוי לכלל.

  

 

 1. התחייבויות אייל

3.1.      אייל מתחייב כאמור, בכפוף לעמידת הצדדים בהוראות הסכם זה, לפעול כמיטב יכולתו על מנת להביא למינוי של מר טוביה ארז לתפקיד נציג המועצה המקומית כפר ורדים בוועדה המרחבית לתכנון ובנייה “מעלה הגליל”, וזאת מתוך הערכה למקצועיותו וניסיונו הנצבר בחמש השנים האחרונות.

 

כפרניק 1d84bd40-44e0-4ce3-a07b-69e13580740e-scaled0000 קואליציה: תכלית והירוקים
טוביה ארז ויואב ניצב. ארכיון

 

3.2.      במסגרת אישור הרכב ועדות המועצה יביא אייל לאישור מועצת כפר ורדים:

3.2.1.   את יואב ניצב כחבר בוועדת ההנהלה של המועצה.

3.2.2.   בהרכב ועדת איכות הסביבה שלשה (3) נציגים מסיעת “כפר ורדים ירוק”, אשר אחד מהם יהיה יואב ניצב שיוצע כיו”ר הוועדה, בנוסף להם 2 נציגים של “תכלית”.

3.2.3.   בהרכב ועדת חינוך נציג של “כפר ורדים ירוק”.

3.2.4.   את טוביה ארז כחבר בוועדת הבינוי ובנוסף חבר נוסף מהתחום המקצועי.

3.3.      להביא הצעה למועצת כפר ורדים כי חבר מסיעת “כפר ורדים ירוק” כנציג המועצה ברשות ניקוז ונחלים גליל מערבי.

3.4.      “פרויקט רחובות ירוקים” יובא לאישור מועצה כתב”ר לשנים 2026-2024 בסכום של 200 אש”ח ללא מע”מ לכל שנת תקציב כהמשך לפרויקט הצללת מדרכות ברחבי כפר ורדים.

3.5.      בהמשך יובא סכום דומה או מתאים לשנים 2026-2029 בכפוף לאילוצים תקציביים ואישור המועצה. את הפרויקט תוביל סיעת כפר ורדים ירוק בשיתוף, תיאום ובהסכמה עם ראש המועצה.

3.6.      כפר ורדים ירוק תמנה עפ”י קריטריונים והתאמה שני (2) נציגי ציבור במרכז הקהילתי.

3.7.      יוקם פורום אד-הוק לנושא “גימלאים צעירים”  שמטרתו ייצור תוכניות מותאמות לשכבת הגיל כולל הקצאת משאבים שוויוניים. בראש הצוות תעמוד נציגת כפר ורדים ירוק. אחרי גיבוש התוכניות הן יובאו לדיון בהנהלת המועצה ואח”כ יובאו להחלטות מליאת המועצה.

3.8.      פורום דומה יוקם לנושא הצעירים בכפר.

3.9.      המועצה תפעל לקידום “הפרוגרמה הירוקה ” ובין היתר  – שינוי תב”ע לעידוד עסקים בבתים, אפשרות לחלוקת בתים במגרשים והתאמת זכויות בנייה לבתים עבור אוכלוסיה בוגרת, חוקי עזר כולל בשטחים ציבוריים.

3.10.    גני פעילות לילדים בשלב א.

3.11.    בקרת מפעלים באזור תעסוקה בשלב ג עפ”י התב”ע הקיימת.

3.12.    חיוב בנייה ירוקה בכל מבנה ציבור חדש עפ” תו תקן 5281 (מדרג גבוהה).

3.13.    טיפול בנושא מפגעי רעש בכפר, כולל ביצוע נטיעת עצים כמחסום אקוסטי בין הכפר לתרשיחא ב- 2024.

 1. התחייבויות יואב

4.1.      יואב מתחייב לקבל את התפקיד הנ”ל לקידומם ופיתוחם של הנושאים שבאחריותו.

4.2.      כן מתחייב יואב, בכפוף לעמידת הצדדים בהוראות הסכם זה, לפעול כחבר קואליציה לכל דבר ועניין.

 

 1. התחייבויות הצדדים

5.1.      הצדדים מתחייבים לקיים ביניהם ואנשי סיעתם שותפות אמיתית וכנה, ולפעול יחדיו, כשותפים מלאים ובשקיפות מלאה למען עתיד כפר ורדים, קידומו, פיתוחו ושגשוגו.

5.2.      מוסכם בזאת, כי כל סיעה תהיה רשאית להציג נציג מטעמה לכל אחת מוועדות המועצה.

5.3.      יתקיים דיון בהנהלת המועצה על חלוקת משאבים לפעילויות חברתיות בהתאם לדמוגרפיה הישובית.

 

 1. כללי

6.1.      הסכם זה מבטל כל הסכם קודם עליו חתמו הצדדים, ככל וחתמו.

6.2.      הסכם זה ייכנס לתוקפו כאמור החל ממועד חתימת הצדדים עליו.

6.3.      בכל הכרוך בהסכם זה, הצדדים יפעלו בהתאם להוראות סעיף 45א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ”ה-1965, או כל חוק רלוונטי אחר.

6.4.      למעלה מן הנדרש, הצדדים מצהירים כי מעבר למפורט בהסכם זה, אין כל טובת הנאה, תשלום כספי, מינוי בעלי תפקידים ו/או כל עניין הנוגד עת הוראות החוק.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

סיעת “כפר ורדים ירוק”

באמצעות יואב ניצב

סיעת “תכלית”

באמצעות אייל דוד שמואלי

 

כפרניק SHMNI קואליציה: תכלית והירוקים
הסכם קואליציוני אייל שמואלי ויואב ניצב

 

 

** 

 

אייל שמואלי:

בחמש השנים האחרונות סיעת כפר ורדים ירוק פעלה במועצה בעצימות גבוהה והיו שותפי דרך לפרויקטים רבים בכפר בכלל ובנושאים ירוקים בפרט .

מתוך שיתוף פעולה זה ובהערכה מלאה מיד עם קבלת תוצאות האמת פעלנו לחתימת הסכם קואליציוני ואנחנו שמחים על כניסת חבר המועצה יואב ניצב לקואלציה ,אין ספק כי כפר ורדים יזכה להמשכיות ולרווח מנסיונו המוניציפלי הרב הטמון ביואב.

מבקש להודות לחברי המועצה איתן היימן ויואב ניצב שהביאו להבשלת ההסכם.

עם השבעת יתר חברי המועצה נשב גם עם חברי סיעת דרך ערך לקידום עשייה ציבורית משותפת לטובת כפר ורדים.

בהצלחה.

**

 

תגובת סיעת דרך ערך:

אנו יודעים על ההסכם מיום חמישי ובאופן פורמאלי מאתמול בצהרים.

קהילת כפר ורדים בחרה ללא כל ספק בשינוי. סיעת דרך ערך קיבלה את מספר הקולות הגבוה ביותר -1276, 150 קולות יותר מסיעת תכלית שקבלה 1126 קולות.

ראש המועצה נבחר מחדש בפער מקרי של 14 קולות בלבד.

מיד עם קבלת התוצאות הסופיות התקשר ניר לאייל, בירך אותו אחל לו הצלחה בתפקידו והציע שיעבדו יחד למען הכפר והקהילה.

בהמשך פנה שוב לאייל בהצעה ברוח זו.

נראה לצערנו שאייל וסיעת תכלית עדיין לא נענים לרצון הציבור המשתקף מתוצאות הבחירות, ועושים פוליטיקה קטנה על מנת לנסות ולשמר את האתמול.

סיעת דרך ערך מחויבת לטובת הכפר וקוראת לכל שאר נבחרי הציבור לעשות כך גם כן.

 

**

 

תגובת ניר שילה:

הבחירות מאחורינו!

לפנינו אתגרים רבים ובראשם מצב החירום בו אנו נמצאים.

אני קורא לאייל להצטרף אלינו לעבודה משותפת, לכבד את רצון הציבור ותוצאות הבחירות – יחד נצעיד את כפר ורדים באחריות ונשים אותו על המפה.

 

 
10 תגובות

 1. אני הגב

  בושה וחרפה – …..מה שהולך לקרות בגולדן ויליג׳ – בכייה לדורות ,
  ראש מועצה …. והיזם

 2. רגע רגע הגב

  הסכם מצוין בהצלחה לכולם, ואולי הגיע הזמן להפנים שהבחירות נגמרו, ויש מנצחים ויש מפסידים.

  • דוח המבקר הגב

   הבחירות הסתיימו בתיקו – בפועל אין מצליח ואין מפסיד (הפער הוא הרבה פחות מהשגיאה הסטטיסטית) המפסיד בסופו של דבר יהיה הציבור. אלא אם כן יבינו הצדדים – ראשי שתי הסיעות – שהמתבקש זה הסכם שיתוף בין הסיעות עם אג’נדה משותפת . תוצאות ההצבעה אכן מצביעות על הרצון של הציבור להביא בחמש השנים הבאות את השינוי המיוחל שיקדם את כפר ורדים.

 3. שפוט ממזמן הגב

  לא הבנתי למה כל המלל הירוקים התחייבות להניף אצבע ולומר כן בכל נושא “למעט ירוק”

  זו הדרך של ….. שלא ה,בין שהכפר הצביע לשינו ציבורי וקהילתי

  עצוב מאד לאן מדרדרים את הכפר ומאמין שהצי,ור לא ישתוק

 4. יואש הגב

  מה שהיה הוא שיהיה, הרבה בלה בלה בלה, ואפס מעשים. כך מתנהל אייל 5 שנים, הטלת אחריות ומשימות על הכפופים לו, ושולחנו תמיד ריק ונקי. במה הוא מצטיין? ברשתות החברתיות.. ולכן זכה לרוב קולות הצעירים. גם היזם שלא עומד בהתחייבויותיו מאושר מהתוצאות, כך יוכל להמשיך לגרור….. ואי קיום התחייבויותיו.. חבל,לנו התושבים מגיע יותר מבירה חופשית ורכבי אוכל..

  • נילי הגב

   אתה כל כך צודק!! 5 שנים עברו בלי שום קידום לכפר ורדים! רק יותר בעיות והפער רק גדל וגדל! עודה חבר של … כמו שהיה חבר של … וה…. ממשיך!! תושבים יקרים, אל תצפו לשינוי בהתנהגות של אייל וסיעתו + ירוק אחד!! מה שלא עשו בחמשת השנים שעברו, ככה ימשיכו בעוד 5 שנים לצערי! התקווה הגדולה, או השינוי הגדול הוא שעכשיו יש 4 חברים נוספים במועצה שלא בדיוק יהיו yes man של אייל!! בהצלחה לכולם למען כולנו!!

 5. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגב

  אנשים מצויינים של דרך ערך במועצה. חבל שמחוץ לסיעה הזאת יש אנשים עם”פה גדול וחסרי חינוך” שבזכותם נבחר אייל ולא ניר שילה שהוא אישיות אכפתית ומופלאה.

 6. דוח המבקר הגב

  אני כאיש קהילת הבטחת האיכות כ-30 שנה עדיין חש שאחת ההגדרות לאיכות מה היא, בכפר ורדים לא זוכה למצוי. “איכות זה לעשות את הדברים הנכונים ולעשות אותם נכון”. ולא אפרט. זכייתו של אייל שמואלי בבחירות האחרונה היא בתחום הטעות הסטטיסטית ולא מצביעה על הטוב בין השניים. בעקבות כך הפער היותר משמעותי בבחירת הסיעה המועדפת לא בא לידי ביטוי בשיקוף בחירת הציבור. חבל שלא נמצאו יותר מועמדים – עדיף היה מועמדות – שמוכנים היו לקחת על עצמם אחריות לנהל יישוב שלא מצליח להתקדם – אחריות לשינוי המיוחל (בכפר ורדים כמו במדינתנו הפגועה). לדעתי ובלי הכללות חלק מכובד מתושבי כפר ורדים שקועים במידה של אדישות שמובילה את המועצה לטפל בדרישות לא בסדר עדיפות נכון ובדרישות שידוע שהן בכלל לא ניתנות לפתרון. ומצד שני מושקעים כספים לפרויקטים שאינם תורמים במאומה לקהילה.
  נראה לי שמה שמתבקש זה איחוד הכוחות לכינון ממשלת איחוד לאומי, סליחה התכוונתי לכינון מועצה מקומית מאוחדת עם אג’נדה משותפת.
  ממשלה vs מועצה מקומית אותודבר. תושבי מדינת ישראל, תושבי כפר ורדים אותה אוכלוסייה – פוליטיקה קטנה כאן, ופוליטיקה גדולה שם והאזרח הקטן נלחץ ואין לאן לברוח, וחסר לנו שנרגיז, בצדק או שלא בצדק, את האמריקאים)

 7. אריק הגב

  …. איזה כיף…
  שמואלי ניצח.

 8. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגב

  התגובה של ניר תמוהה.
  קורא לאייל “להצטרף אלינו”?
  נראה שהוא לא הפנים את תוצאות הבחירות.

השארת תגובה

Array
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן