מדיניות פרטיות אתר כפרניק   kfarnik.co.il

מדיניות פרטיות אתר כפרניק   KFARNIK.CO.IL

 

כללי

להלן תובהר מדיניות הפרטיות של פורטל כפרניק (  KFARNIK.CO.IL ) בנוגע לטיפול במידע המתקבל מהמשתמשים באתר, או הנאסף בעת השימוש באתר וכיצד נעשה השימוש בו.

 

אם אינכם מסכימים לתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסיקו את הגלישה וכל שימוש אחר באתר באופן מיידי.

 

 

הרשמה לשירותים

חלק מהשירותים באתר “כפרניק” דורשים הרשמה, בה נדרשים המשתמשים למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון וכו’.

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים בשדות החובה לא ניתן להירשם לשירותים אלו.

 

שמירת מידע

הנתונים הנמסרים ע”י המשתמשים בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של “כפרניק”.

אין כל חובה על המשתמשים למסור את הפרטים, אם כי ללא מסירתם לא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים.

 

שימוש במידע

בעת גלישה באתר כפרניק, ייתכן ויצטבר מידע הנוגע להעדפותיך בגלישה באתר כגון : תכנים, מוצרים ושירותים, מידע או פרסומות, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים, מקום המחשב ועוד. “כפרניק” ישמור את המידע במאגריו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר “כפרניק”, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וזאת למטרות המפורטות להלן:

על מנת לאפשר להשתמש בשירותים השונים באתר, כדוגמת השתתפות בקהילות ופעילויות שונות אשר יוצעו באתר.

על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר, ובכלל זה להתאימם לדרישות המשתמשים באתר ולציפיותיהם, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את “כפרניק” לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

לשם יצירת אזורים אישיים באתר, אותם תוכל להתאים להעדפותיך.

לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר, לרבות פרסום ותכנים מטעמך.

כדי להתאים את המודעות שיוצגו בפניך בעת הביקור באתר “כפרניק”, לתחומי העניין שלך. המידע שישמש את “כפרניק” לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.

“כפרניק” רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי, שהוא עצמו יפרסם ו/או מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. “כפרניק” לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

ליצירת קשר אתך בעת הצורך או לשם ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של השירותים הרלוונטיים באתר “כפרניק”.

לצורך תפעול תקין של האתר ופיתוחו. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

 

מסירת מידע לצד שלישי

אתר כפרניק לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 

בעת שתרכוש מוצרים ושירותים המשלבים מסחר ותוכן של כפרניק, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לכפרניק ולצד שלישי המוצגות באתר.

במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת הקשר איתך.

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או מי מהשירותים המוצעים בו או את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות המנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלו, יהיה כפרניק רשאי למסור את המידע לפי הנדרש;

אם יקבל צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או מידע אודותיך לצד שלישי;

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין כפרניק.

בכל מקרה שכפרניק יהיה סבור, כי מסירת המידע נחוץ בכדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו ולרכושו של צד שלישי;

כפרניק יהיה רשאי להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או גופים אחרים, ובלבד שהם ישמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

אם כפרניק יארגן את פעילות האתר במסגרת חברה / ארגון / תאגיד אחר – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – הוא יהיה זכאי להעביר לגורם  החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי אחר שבידיו, ובלבד שגורם זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

עוגיות (Cookies)

האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפות האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

העוגיות נוצרות באמצעות  הדפדפן לפי פקודה ממערכת / שרת כפרניק.

חלק מהעוגיות יפקעו כאשר נסגר הדפדפן ואחרות ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתרים, מהיכן הגיע אל האתרים, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

העוגיות משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל ביקור חוזר במדורים באתר כפרניק המחייבים רישום.

משתמש שאינו רוצה לקבל Cookies, יכול להימנע מכך באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. כדאי לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

המשתמש יכול למחוק את העוגיות במחשב. מוצע לעשות כן, רק ברגע שהמשתמש משוכנע שאינו רוצה שאתר כפרניק יותאם להעדפותיו. הואיל והעוגיות מונעות מהמשתמש לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אזי יש להיזהר מלמחוק אותן, אלא אם כן המשתמש רשם את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

 

שירותים של צדדים שלישיים

חלק מהשירותים בכפרניק מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של האתר. שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי כפרניק. במהלך שימוש המשתמשים בשירותים אלה הם עשויים להידרש למסור פרטים אישיים, או שייאספו פרטים לגביהם. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של כפרניק ולכן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

 

פרסומות של צדדים שלישיים

כפרניק מתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר ו/או משתמש במערכות מטעם חברות אחרות, בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות באתר.

המודעות בהן המשתמשים צופים בעת הביקור באתר כפרניק מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשב המשתמש ומשבצות “משוואות רשת” (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשוואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר.

המידע הנאסף איננו מזהה את המשתמש, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות ובמשוואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות כפרניק.

משתמש אשר מעוניין לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום, יכול לעשות כן באמצעות אתר האינטרנט של אותן חברות.

 

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

כפרניק נעזר בחברות  המספקות לו ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכו’.

לצורך איסוף המידע משתמשות החברות ב”משוואות רשת” המסייעות לה לנטר את דפוסי הפעילות באתר וכך לדוגמה לבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים באתר. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

 

אבטחת מידע

כפרניק מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי כפרניק, אין בהם בטחון מוחלט. לכן האתר איננו מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי כפרניק משמש לצורך פניה אישית למשתמש, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), כי אז זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

כפרניק ימחק במקרה זה מידע הדרוש לו רק כדי לפנות למשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לאתר לשם ניהול עסקיו – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו באתר– יוסיפו וישמרו על-פי דין, אך לא ישמשו עוד לצורך פניות למשתמש.

אם בתוך 30 יום לא תתקבל הודעה כי המידע שנתבקש למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לכפרניק לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

כפרניק רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרו משתמשים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

 

עודד שלומות, אתר כפרניק kfarnik.co.il