DM1324Kכפרניק DM1324K-300x164 DM1324Kחדשות אחרונות