מכתב של דרך ארץ לשמואלי וחצ’ואל 

‏                                                                                                                             26 אפריל 2024

‏                                                                                                                             י”ח ניסן תשפ”ד

 

לכבוד:

מר אייל שמואלי – ראש המועצה

תמי חצ’ואל – מנכ”לית המועצה

הנדון: זימון לישיבת מועצה מן המניין מס’ 3/24

 

שלום רב,

להלן התייחסותנו לזימון לישיבת המועצה שהתקבל ערב החג.

 

 1. הרכב ועדות המועצה ונציגי המועצה בגופים השונים בהם יש ייצוג – החוק קובע כי ההרכב יהיה תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה (דהיינו, 4/9 ל’תכלית’, 4/9 ל’דרך ערך’ ו-1/9 ל’ירוק בכפר’). המינויים המוצעים בזימון לישיבת המועצה מן המניין מס’ 3/24, שנשלח אלינו ערב החג ב-21/4/24 אינם משקפים את הגדרת החוק. יתרה מזאת, הם גם אינם תואמים את הסיכום שהגענו אליו בעל פה בפגישתנו האחרונה ב-20/4/24.
 2. סעיף 3 – מינוי יו”רים וחברים לוועדות החובה – ראה התייחסות מפורטת בנספח המצורף למכתב זה.
 3. מינוי בעלי תפקידים בגופים הציבוריים – לגבי כל אחד מהתפקידים מתבקש להעביר לחברי המועצה, טרם ההצבעה, את עיקרי המשימות בהם יעסוק הנציג בגוף המדובר ולהגדיר מהן דרישות התפקיד. לאחר מכן יש להציג מועמדים לתפקידים בצירוף המלצה בדבר התאמתם לתפקיד.

הצעתנו היא להמשיך את כהונתם של בעלי התפקידים עד לישיבת המועצה הבאה ועד אז להשלים את הליך האיתור והמינוי בצורה עניינית ומקצועית, תוך התחשבות בדרישות החוק בעניין.

הצעה זו מוכוונת לבעלי התפקידים הבאים:

3.1.      סעיף 4 – יו”ר לוועד עמותת חוו”יה לקידום פעילות הכפר ורדים (ע”ר) – יש להתחשב בכלל המנחה של חלוקת תפקידים אלו על פי ההרכב הסיעתי של המועצה. לאחר מינוי היו”ר יש למנות בהתאמה גם את חברי ועד העמותה.

3.2.      סעיף 5 – יו”ר דירקטוריון החברה הכלכלית – היו”ר יהיה מבין חברי המועצה. לאחר מינוי היו”ר יש למנות בהתאמה גם את חברי הדירקטוריון.

3.3.      סעיף 6 – נציג בוועדה המרחבית לתכנון ובניה –החוק קובע שנציג זה חייב להיות נבחר ציבור.

3.4.      סעיף 7 – דירקטור בתאגיד המים מעיינות זיו

3.5.      סעיף 8 – נציג איגוד ערים

3.6.      סעיף 9 – חבר מועצה באיגוד ערים אשכול גליל מערבי

3.7.      סעיף 10 – נציג רשות ניקוז ונחלים

 1. סעיף 11 – אישור סגן ומ”מ מקום ראש המועצה – תוצאות הבחירות תומכות במינויו לתפקיד של ראש סיעת ‘דרך ערך’ שזכה לתמיכה של כמחצית מכלל המצביעים ובנוסף התחייב לביצוע תפקידיו במועצה בהתנדבות ובמשרה מלאה.
 2. סעיף 12 – אישור החלטת ועדת שמות רחובות

תודה על צירוף הפרוטוקול הרלבנטי מהדיון בעניין בוועדת השמות. היות והתקיים דיון בנושא במסגרת המועצה היוצאת והתקבלה החלטה עניינית ומנומקת, אנחנו לא רואים מניעה להצביע בעניין.

 1. סעיף 13 – אישור הגדלת תב”ר בסך 300 אלש”ח, תוכנית אב לחינוך – שנה שלישית מתוך תוכנית תלת שנתית – במימון קרנות הרשות

על מנת שנוכל לתת את דעתנו לנושא בצורה עניינית ואחראית נבקש לקבל, טרם ההצבעה, סקירה על התוכנית, מטרותיה כפי שהוצגו בעת השקתה והישגיה במהלך שתי שנות פעילותה ומימונה, לרבות פירוט תקציבי. נבקש לקבל גם את חוות דעתם של הגורמים הרלבנטיים (אנשי מערכת החינוך ונציגי הנהגות ההורים) בהקשר להישגיה של התוכנית, מטרות ההמשך ומידת הנחיצות במימון ההמשך.

 1. סעיף 14 – אישור תב”ר לסלילת כביש לאורך רח’ כרמל הסך 300 אלש”ח במימון קרנות הרשות

נבקש לקבל, לפני ההצבעה, חומרים רלבנטיים לנושא, בעיקר בהקשר למחויבות של תאגיד המים לביצוע העבודה ולהיקפה.

 1. סעיף 15 – אישור תב”ר סימון כבישים והתקני בטיחות 71,429 ש”ח

ידוע לנו שנושא זה עמד במרכזה של תביעה משפטית כנגד המועצה (סימון מעברי חצייה) וכן הביא לעימותים מול תושבים בכפר (צביעת מדרכות רחוב מירון). על מנת שלא לחזור על טעויות העבר,  נבקש להציג את פירוט העבודות המתוכננות בתב”ר זה ואת התייחסותו המקצועית של מהנדס המועצה.

 

בהמשך לשיחותינו וההתכתבויות שלנו בנושא (מצורף), אני חוזר ומדגיש – פנינו לעבודה משותפת למען תושבי הכפר. אנו מאמינים שבניית אמון נוצרת תוך כדי עבודה משותפת וחובתנו, למען הכפר והקהילה, לרקום ולרתום יחד את הנהגת הכפר ולכונן מנגנוני עבודה ושיתוף פעולה שיובילו לשגשוג הכפר והקהילה במיוחד בתקופת חירום זו.

 

 

יחד נעשה ונצליח

בברכה,

 

ניר שילה – יו”ר סיעת דרך ערך

וחברי סיעת דרך ערך.

 

 

מכותבים:

–           חברי המועצה

–           מנכלית המועצה

–           ייעוץ משפטי

–           מבקרת המועצה

 

 

נספח 1 – ועדות המועצה (ועדות חובה)

 

החוק קובע הי ההרכב יהיה תואם ככל שניתן  את ההרכב הסיעתי של המועצה (דהיינו, 4/9 ל’תכלית’, 4/9 ל’דרך ערך’ ו-1/9 ל’ירוק בכפר’).

על פי הזימון לישיבה יידונו בה רק המינויים לוועדות החובה. אנחנו רואים טעם לפגם בכך שזמן רב חלף ממועד הבחירות והקמתן של הועדות, חובה ורשות, מתנהלת בהתאם למועד הרחוק ביותר האפשרי.

אנחנו רואים בוועדות אמצעי חיוני לתכנון הפעילות בכפר ומבקשים להקדים גם את וועדות הרשות, על מנת שניתן יהיה להתחיל בעבודה ללא דיחוי נוסף (פירוט הוועדות בנספח 2).

 1. ועדת הנהלה – על מנת שתשקף את יחסי הסיעות במועצה, ועדת הנהלה צריכה לכלול שני נציגים של סיעת תכלית ושני נציגים של סיעת דרך ערך. אסור בשום פנים ואופן שהדיונים בוועדת ההנהלה יחליפו את הדיונים של המעצה ומתוך כך לא נכון שיכהנו בוועדת ההנהלה למעלה ממחצית מחברי המועצה. חשוב להדגיש שבכפר ורדים ועדת ההנהלה משמשת גם כוועדת כספים

נציגי דרך ערך – ניר שילה, גילי קרפילובסקי, שי זלצר

 1. ועדת ביקורת – דעתנו היא שחשוב שבוועדה זו תיוצגנה כל סיעות המועצה, גם במחיר שסיעת ירוק בכפר תקבל ייצוג מעבר למשקלה במועצה.

יו”ר הועדה (דרך ערך) – מריסה שפר

 1. ועדת מכרזים – הוועדה תשקף את המפתח הסיעתי, לכן אין מקום למינוי של נציג ‘ירוק בכפר’ בוועדה זו.

יו”ר הועדה (דרך ערך) – שי זלצר (ממלא מקום ניר שילה)

 1. ועדת מל”ח – מוסכם

נציג דרך ערך – ניר שילה (ממלא מקום שי זלצר)

 1. ועדה לבחירת עובדים בכירים – הוסכם בישיבת המועצה הקודמת.
 2. ועדת ערר לארנונה – מוסכם

נציגת דרך ערך – מריסה שפר (ממלא מקום ניר שילה)

 1. וועדת הנחות – מוסכם

יו”ר הועדה (דרך ערך) – גילי קרפילובסקי (ממלא מקום – ניר שילה)

 1. ועדת תמיכות – מוסכם

נציגי דרך ערך – גילי קרפילובסקי, ניר שילה (ממלא מקום שי זלצר)

 1. ועדת הנצחה – מוסכם

יו”ר הועדה (דרך ערך) – מריסה שפר (ממלא מקום ניר שילה)

 1. ועדת איכות סביבה – בחוק קובע שבוועדה יכהנו 4 חברי מועצה. הרכב הועדה צריך לשקף את משקלן של הסיעות במועצה, כלומר שני נציגים לסיעת ‘תכלית’ ושני נציגים לסיעת ‘דרך ערך’. אם חשוב לסיעת תכלית למנות נציג מהירוקים זה על חשבון הייצוג שלה.

נציגי דרך ערך – שי זלצר וניר שילה (ממלאת מקום מריסה שפר)

 

 

 1. ועדה למאבק בנגע הסמים – החוק קובע כי בוועדה יכהנו עד 3 חברי מועצה. על מנת שהרכב הועדה ישקף את משקלן של הסיעות, יהיו חברי הועדה 2 מסיכת ‘תכלית’ ו-1 מסיעת ‘דרך ערך’ או להיפך. אם חשוב לסיעת תכלית למנות נציג מהירוקים זה על חשבון הייצוג שלה.

יו”ר הוועדה (דרך ערך) – גילי קרפילובסקי (ממלא מקום ניר שילה)

 1. ועדה למיגור האלימות – מוסכם

נציגי דרך ערך – גילי קרפילובסקי, ניר שילה (ממלא מקום שי זלצר)

 1. ועדת הקצעת מקרקעין – מוסכם

נציג דרך ערך – שי זלצר (ממלא מקום ניר שילה)

 

חשוב להדגיש שההתייחסות שלנו לסעיפים הנ”ל אינה אישית אלא עקרונית. צריך להקפיד שהליך בחירת הנציגות והנציגים יהיה תואם לדרישות החוק, ולרצונו של הציבור כפי שבא לידי ביטוי בהצבעתו בקלפי.

 

 

נספח 2 – ועדות רשות

 

אלו הן ועדות הרשות הנחוצות לקידום ענייני הכפר –

 

 • ועדה לבחירת שמות רחובות
 • ועדת ביטחון
 • ועדת השקעות
 • ועדת חינוך
 • ועדת בטיחות בדרכים
 • ועדה לקידום הילד – מהגיל הרך ועד בגרות
 • ועדה לגיל השלישי/רביעי
 • ועדת תרבות ואירועים
 • ועדת קהילה
 • ועדת חזות הכפר
 • ועדת תיירות ואמנות
 • ועדת מנגנון – ענייני כוח אדם
 • ועדת מתנדבים
 • ועדה לאכלוס וצביון הכפר
 • ועדה לטיפול בהטבות מס ויוקר המחייה בכפר

 

 

נספח 3 – מכתב לראש המועצה אייל שמואלי, נשלח ב- 28.3.24

 

שלום אייל,

 

בהמשך לפגישתנו ביום ראשון ה-24/3/24, כפי שהצגתי בפניך את הדברים, בשמי ובשם סיעת ‘דרך ערך’ כולה:

 1. אנחנו מקבלים את תוצאות הבחירות ופנינו לעבודה משותפת.
 2. אנחנו לא רואים חשיבות במושגים ‘קואליציה’ ו’אופוזיציה’ בישוב כמו כפר ורדים. כנציגי ציבור נדון בפתיחות ובאחריות ולבסוף נפעל ונצביע איש, איש על פי דעתו ומיטב שיקוליו, ללא משמעת קואליציונית וללא משמעת סיעתית. כל אחד מאיתנו יהיה לויאלי ויקבל אחריות על כל החלטה שתתקבל, בין אם תמך בה ובין אם לא. בכל מקרה סיכמנו שאתה מנסח סעיף זה.
 3. תוצאות הבחירות קובעות שכמחצית מתושבי הכפר מסתפקים בתפקוד המועצה בקדנציה האחרונה ומחצית מהתושבים רואים צורך בשינוי. אנחנו מתכוונים לפעול יחד לזהות את הדורש שימור ולהגדיר את הדורש שינוי, לבנות תוכניות, לגייס את המשאבים הדרושים וליישם אותם בלוחות זמנים סבירים.
 4. תוצאות הבחירות מחייבות אותנו לעבודה משותפת – ואנחנו נכנסים לתפקיד בלב פתוח ונפש חפצה.
 5. באופן אישי, ובשם הסיעה, אני מתחייב לעבודה עניינית, ללא משחקי כוח, ללא הפתעות, לא בהצבעות ולא בעבודה השוטפת. כפי שאמרתי לך בכוונתי לעבוד בהתנדבות במשרה מלאה לצידך במועצה.
 6. להשקפתי, מצב החירום והמלחמה סביבנו מחייבים אותנו להתחיל לעבוד מיד, ולא להתמהמה. נרצה ללמוד בהקדם ולעומק על ההיערכות והמוכנות של כפר ורדים למלחמה ובמידת הצורך לפעול לחיזוק היכולת של הכפר להתמודד ולהמשיך לקיים שגרת חיים תקינה בחירום.
 7. בנושא חלוקת התפקידים, נפעל על פי הגדרות המחוקק והמקובל, כלומר, איוש התפקידים בהתאם למשקלן של הסיעות במועצה, למעט אם הוגדר אחרת באופן מפורש.
 8. אלו הם התפקידים שאנחנו מבקשים להפקיד בידי חברי המועצה מסיעת ‘דרך ערך’:

א.         סגן וממלא מקום ראש המועצה

ועדות חובה –

ב.         יו”ר ועדת מכרזים

ג.          יו”ר הועדה לאיכות הסביבה

ד.         יו”ר הועדה לתכנון ובנייה

ה.         יו”ר הועדה למאבק בסמים ובאלימות

ביתר ועדות החובה נשתתף בהתאם לפרופורציה של הסיעה במועצה (4/9)

 1. מצורפת רשימת ועדות רשות וועדות נוספות שראוי להקים, מתוכן נרצה להוביל את:

א.         ועדת ביטחון

ב.         ועדת חינוך

ג.          ועדת חזות הכפר

ד.         ועדת תיירות ואומנות

 1. נשלח כמובן נציגים גם לגופים הפועלים בכפר מטעם המועצה – מתנ”ס – יו”ר / עמותת חוויה / חברה כלכלית ונציגים לגופים הפועלים מחוץ לכפר – הועדה מרחבית לתכנון ובנייה / תאגיד המים / אשכול גליל מערבי וכו’.

מציע שניפגש בתחילת השבוע על מנת להתקדם ולסכם את עבודתנו המשותפת, אתגרים רבים לפנינו ועבודה רבה.

 

יחד נעשה ונצליח!

 

בברכה,

 

ניר שילה

 

ועדות חובה

 • ועדת מכרזים – יו”ר
 • ועדת מל”ח – משק לשעת חירום
 • ועדת ביקורת –
 • ועדת איכות הסביבה – יו”ר
 • ועדת הנחות
 • ועדת הנצחה
 • ועדת בינוי ותכנון – יו”ר
 • ועדת ערר לארנונה
 • ועדה למאבק בסמים ואלימות – יו”ר
 • ועדת הנהלה

 

ועדות רשות

 • ועדה לבחירת שמות רחובות
 • ועדת ביטחון – יו”ר
 • ועדת השקעות
 • ועדת חינוך – יו”ר
 • ועדת תמרור

 

ועדות שאנו מציעים להוסיף  –

 • ועדה לקידום הילד – מהגיל הרך ועד בגרות
 • ועדה לגיל השלישי/רביעי
 • ועדת תרבות ואירועים
 • ועדת קהילה
 • ועדת חזות הכפר – יו”ר
 • ועדת תיירות ואמנות – יו”ר
 • ועדת מנגנון – עייניני כוח אדם – יו”ר
 • ועדת מתנדבים
 • ועדה לצביון הכפר יו”ר
 • ועדה להטבות מס ויוקר מחייה בכפר


חדשות אחרונות