הופמן מאיר ועדהשם : הופמן
טלפון : 9976451
כתובת : מירון 79